Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Struktura zatrudnienia

 • 5 równość płci
 • 8 wzrost gospodarczy i godna praca
GRI:
 • [202-1] Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej

  Przejdź do listy wskaźników
 • [401-1] Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania

  Przejdź do listy wskaźników
 • [405-1] Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników (Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności). Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników (Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności).

  Przejdź do listy wskaźników
Inne wytyczne:

Zatrudnienie w Santander Bank Polska i Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska

Zatrudnienie w banku – pracownicy o statusie czynnym:

 • 10 867

  osób 1

 • 7 534

  kobiety

 • 3 333

  mężczyzn

1 Liczba osób zatrudnionych w Santander Bank Polska, w statusie czynnym. Liczba zatrudnionych w banku – niezależnie od wymiaru etatu i statusu zatrudnienia, na dzień 31.12.2019 wynosiła 11 118 osób.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska:*

 

Zatrudnienie w Santander Bank Polska:*

 • 13 733 osób*

  Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej – pracownicy o statusie czynnym

* Liczba zatrudnionych w Grupie Kapitałowej w statusie czynnym. Liczba osób zatrudnionych w Grupie – niezależnie od ich statusu zatrudnienia – wynosi 14 102

Ponad połowa pracowników banku to kadra Centrum Wsparcia Biznesu. Druga grupa pracowników zasila oddziały banku na terenie całej Polski.

GRI:
 • [405-1] Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-8] Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji

  Przejdź do listy wskaźników
Odsetek pracowników banku w każdej z kategorii w 2019 r. w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji
Wartość Kobiety (%) Mężczyźni (%) Odsetek w każdej kategorii łącznie (%)
Kobiety Mężczyźni Odsetek w każdej kategorii łącznie
<30 lat 11,73% 5,46% 17,19%
30-50 lat 48,88% 21,44% 70,32%
>50 lat 9,40% 3,09% 12,49%

Udział kobiet wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla w banku

Udział kobiet wśród kadry kierowniczej średniego szczebla w banku*

* Nieznaczne obniżenie wskaźnika wynika ze znaczących zmian w stanie zatrudnienia, w szczególności w związku z włączeniem zorganizowanej części Deutsche Bank Polska S.A. i przeprowadzeniem w 2019 r. procesu optymalizacji zatrudnienia, który w dużej mierze objął struktury sprzedażowe bankowości oddziałowej.
**Wartości za rok 2017 zostały wyznaczone w oparciu o inną metodologię przypisania pracowników do kategorii „kadra kierownicza wyższego szczebla” oraz „kadra kierownicza średniego szczebla” niż w latach 2018-2019.  W latach 2018 i 2019 do kategorii „kadry kierowniczej wyższego szczebla” włączona została  część osób na stanowiskach menedżerskich z odpowiednio wysoką kategorią zaszeregowania, które w roku 2017 przypisane były do kategorii „kadra kierownicza średniego szczebla”.

Pracownicy banku wg struktury zatrudnienia (odsetek pracowników w każdej z kategorii w 2019 r. w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji)

 

*Kategoria obejmuje MRT, menadżerów o kategoriach zaszeregowania 19 i 20 oraz managerów o stanowisku od Dyrektora Biura i powyżej, z wyłączeniem Zarządu (kategoria dotyczy wskaźników 102-8 i 405-1).
**Kategoria obejmuje pracowników nie zarządzających (kategoria dotyczy wskaźników 102-8 i 405-1)
***Kategoria obejmuje pozostałych menadżerów, z wyłączeniem Zarządu (kategoria dotyczy wskaźników 102-8 i 405-1).
****Nieznaczne obniżenie wskaźnika wynika ze znaczących zmian w stanie zatrudnienia, w szczególności w związku z włączeniem zorganizowanej części Deutsche Bank Polska 

Pracownicy banku wg struktury zatrudnienia (odsetek pracowników w każdej z kategorii w 2019 r. w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji)*
Pracownicy banku wg struktury zatrudnienia (odsetek pracowników w każdej z kategorii w 2019 r. w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji)*
Kategoria pracowników Kobiety (%) Mężczyźni (%) Odsetek w każdej kategorii łącznie (%)
Kierownictwo wyższego szczebla 0,88% 1,37% 2,26%
Kierownictwo średniego szczebla 12,37% 7,70% 20,06%
Pozostali pracownicy 57,39% 20,29% 77,68%

* Zestawienie nie uwzględnia członków zarządu banku oraz osób zatrudnionych w banku na 1/16 i 1/10 etatu. Wartości wyliczone w oparciu o liczbę osób.

Informacje dot. pracowników i współpracowników wg typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu oraz płci w 2019 r.

 

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć

(w przeliczeniu na etaty)

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć

(w przeliczeniu na osoby)

Informacje dot. pracowników i współpracowników wg typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu oraz płci w 2019 r.
Opis Wartość
Łączna liczba pracowników banku (w przeliczeniu na etaty) w podziale na płeć
Kobiety 7 568,24
Mężczyźni 3 157,34
Suma 10 725,58
Łączna liczba pracowników banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć
Kobiety 7 783
Mężczyźni 3 335
Suma 11 118

Liczba pracowników w podziale na wymiar etatu:

(w przeliczeniu na osoby)

Pełny etat

 

Niepełny etat

Liczba pracowników banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu i na regiony
Opis Wartość
Pełny etat
Stolica 2 045
Aglomeracje 4 457
Duże miasta 1 813
Pozostałe 2 297
Niepełny etat
Stolica 152
Aglomeracje 259
Duże miasta 73
Pozostałe 22
Liczba pracowników banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu
Opis Wartość
Pełny etat 10 612
Kobiety 7 478
Mężczyźni 3 134
Niepełny etat 506
Kobiety 305
Mężczyźni 201

* Kategoria obejmuje pracowników nie zarządzających (kategoria dotyczy wskaźników 102-8 i 405-1).  

Liczba pracowników w podziale na czas zatrudnienia:

(w przeliczeniu na osoby)

 

Liczba pracowników banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na czas zatrudnienia
Opis Wartość
Czas określony (łącznie) 1 315
Kobiety 847
Mężczyźni 468
Czas nieokreślony (łącznie) 9 803
Kobiety 6 936
Mężczyźni 2 867
Liczba pracowników banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na czas zatrudnienia i regiony
Opis Wartość
Czas określony (łącznie) 1 315
Stolica 313
Aglomeracje 521
Duże miasta 211
Pozostałe 270
Czas nieokreślony (łącznie) 9 803
Stolica 1 884
Aglomeracje 4 195
Duże miasta 1 675
Pozostałe 2 049

Liczba pracowników i współpracowników banku zatrudnionych na podstawie umów innych niż umowy o pracę (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:

Liczba pracowników i współpracowników banku zatrudnionych na podstawie umów innych niż umowy o pracę (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:
Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia (łącznie) 1 509
Kobiety 971
Mężczyźni 538
Zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło (łącznie) 3
Kobiety 3
Mężczyźni 0
GRI:
 • [401-1] Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania

  Przejdź do listy wskaźników

Liczba pracowników na koniec 2019 r.

Liczba nowo zatrudnionych pracowników:

Liczba pracowników na koniec 2019 r. 11 118
w tym kobiet: 7 783
w tym mężczyzn: 3 335
Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć:
Liczba nowo zatrudnionych pracowników: 1 411
w tym kobiet: 895
w tym mężczyzn: 516
Udział nowo zatrudnionych pracowników w łącznej liczbie pracowników – w podziale na płeć:
w tym kobiet:* 11,50%
w tym mężczyzn:** 15,48%
Udział nowo zatrudnionych kobiet w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników: 63,43%
Udział nowo zatrudnionych mężczyzn w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników: 36,57%
Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na grupy wiekowe
Liczba pracowników <30 1 911
Liczba pracowników 30-50 7 818
Liczba pracowników >50 1 389
Liczba nowo zatrudnionych pracowników w wieku <30 733
Liczba nowo zatrudnionych pracowników w wieku 30-50 653
Liczba nowo zatrudnionych pracowników w wieku >50 25
Udział nowo zatrudnionych pracowników <30  w łącznej liczbie pracowników 6,59%
Udział nowo zatrudnionych pracowników 30-50 w łącznej liczbie pracowników 5,87%
Udział nowo zatrudnionych pracowników >50 w łącznej liczbie pracowników 0,22%
Udział nowo zatrudnionych pracowników <30 w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników 51,95%
Udział nowo zatrudnionych pracowników 30-50 w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników 46,28%
Udział nowo zatrudnionych pracowników >50 w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników 1,77%
Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników w 2019 r. (w przeliczeniu na osoby), w podziale na: lokalizację:
Pełny etat 1 250
Stolica 328
Aglomeracje 507
Duże miasta 174
Pozostałe 241
Niepełny etat 161
Stolica 44
Aglomeracje 90
Duże miasta 23
Pozostałe 4
Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby)w podziale na lokalizacje
Liczba pracowników: Stolica 2 197
Liczba pracowników: Aglomeracje 4 716
Liczba pracowników: Duże miasta 1 886
Liczba pracowników: Pozostałe 2 319
Liczba nowo zatrudnionych pracowników: Stolica 372
Liczba nowo zatrudnionych pracowników: Aglomeracje 597
Liczba nowo zatrudnionych pracowników: Duże miasta 197
Liczba nowo zatrudnionych pracowników: Pozostałe 245
Udział nowo zatrudnionych pracowników: Stolica
w łącznej liczbie pracowników w danej lokalizacji
16,93 %
Udział nowo zatrudnionych pracowników: Aglomeracje
w łącznej liczbie pracowników w danej lokalizacji
12,66 %
Udział nowo zatrudnionych pracowników: Duże miasta
w łącznej liczbie pracowników w danej lokalizacji
10,45 %
Udział nowo zatrudnionych pracowników: Pozostałe
w łącznej liczbie pracowników w danej lokalizacji
10,56 %
Udział nowo zatrudnionych pracowników: Stolica
w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników
26,37 %
Udział nowo zatrudnionych pracowników: Aglomeracje
w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników
42,31 %
Udział nowo zatrudnionych pracowników: Duże miasta
w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników
13,96 %
Udział nowo zatrudnionych pracowników: Pozostałe
w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników
17,36 %

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wiek

Liczba odejść pracowników

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć
Liczba pracowników ogółem: 11 118
w tym kobiet: 7 783
w tym mężczyzn: 3 335
Liczba odejść pracowników: 2 826
w tym kobiet: 1 955
w tym mężczyzn: 871
Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na płeć:
w tym kobiet: 25,12%
w tym mężczyzn: 26,12%
Udział odejść kobiet w łącznej liczbie odejść pracowników: 69,17%
Udział odejść mężczyzn w łącznej liczbie odejść pracowników: 30,82%
Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wiek
Liczba pracowników <30 1 911
Liczba pracowników 30-50 7 818
Liczba pracowników >50 1 389
Liczba odejść pracowników w wieku <30 561
Liczba odejść pracowników w wieku 30-50 1 891
Liczba odejść pracowników w wieku >50 374
Udział odejść pracowników <30 w łącznej liczbie pracowników w danej grupie wiekowej 29,36%
Udział odejść pracowników 30-50 w łącznej liczbie pracowników w danej grupie wiekowej 24,19%
Udział odejść pracowników >50 w łącznej liczbie pracowników w danej grupie wiekowej 26,93%
Udział odejść pracowników <30 w łącznej liczbie odejść pracowników 19,85%
Udział odejść pracowników 30-50 w łącznej liczbie odejść pracowników 66,91%
Udział odejść pracowników >50 w łącznej liczbie odejść pracowników 13,23%

*Stosunek nowozatrudnionych kobiet w raportowanym okresie do liczby wszystkich kobiet zatrudnionych w banku na umowie o pracę na dzień 31.12.2019.

**Stosunek nowozatrudnionych mężczyzn w raportowanym okresie do liczby wszystkich mężczyzn zatrudnionych w banku na umowie o pracę na dzień 31.12.2019.

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na lokalizacje
Liczba pracowników: Solica 2 197
Liczba pracowników: Aglomeracje 4 716
Liczba pracowników: Duże miasta 1 886
Liczba pracowników: Pozostałe 2 319
Liczba odejść: Stolica 657
Liczba odejść: Aglomeracje 1 072
Liczba odejść: Duże miasta 551
Liczba odejść: Pozostałe 546
Udział odejść: Stolica w łącznej liczbie pracowników w danej lokalizacji 29,9%
Udział odejść: Aglomeracje w łącznej liczbie pracowników w danej lokalizacji 22,73%
Udział odejść: Duże miasta w łącznej liczbie pracowników w danej lokalizacji 29,21%
Udział odejść: Pozostałe w łącznej liczbie pracowników w danej lokalizacji 23,54%
Udział odejść: Stolica w łącznej liczbie odejść pracowników 23,25%
Udział odejść: Aglomeracje w łącznej liczbie odejść pracowników 37,93%
Udział odejść: Duże miasta w łącznej liczbie odejść pracowników 19,50%
Udział odejść: Pozostałe w łącznej liczbie odjeść pracowników 19,32%
GRI:
 • [405-1] Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

  Przejdź do listy wskaźników

Skład Zarządu banku wg kategorii wiekowej i różnorodności 

Skład Zarządu banku wg kategorii wiekowej i różnorodności
Grupa wiekowa Kobiety (%) Mężczyźni (%) Łącznie odsetek każdej kategorii (%)
Kobiety (%) Mężczyźni (%) Łącznie odsetek każdej kategorii (%)
<30 lat 0% 0% 0%
30-50 lat 0% 44,44% 44,44%
>50 lat 11,1% 44,44% 55,56%
Łączny odsetek 11,1% 88,89% 100%
Obcokrajowcy 0 33,33 33,33%

Skład Rady Nadzorczej banku wg kategorii wiekowej i różnorodności

Skład Rady Nadzorczej banku wg kategorii wiekowej i różnorodności
Grupa wiekowa Kobiety (%) Mężczyźni (%) Łącznie odsetek każdej kategorii (%)
Kobiety (%) Mężczyźni (%) Łącznie odsetek każdej kategorii (%)
<30 lat 0% 0% 0%
30-50 lat 11% 0% 11%
>50 lat 22% 67% 89%
Łączny odsetek 33% 67% 100%
Obcokrajowcy 11% 56% 67%